Användarvillkor

Användarvillkor & Köpvillkor – Företag/Privatperson

Följande användarvillkor och köpvillkor (”Villkoren”) gäller mellan dig som näringsidkare(”Företag”), privatperson(”Person”) och Björkli Invest AB, org.nr 559032–4116 (”Chaffis.se”). Genom att Företag/Person godkänner villkoren genom behörig ställföreträdare blir Företag/Person en registrerad användare hos Chaffis.se.

Villkoren gäller för Företag/Person medlemskap hos Chaffis.se, användningen av webbplatsen Chaffis.se samt för de tjänsterna Chaffis.se erbjuder. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Företag/Person att följa uppsatta villkor. Ett accepterande av villkoren innebär även att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av cookies enligt Chafffis.se webbplatspolicy. Dessa Villkor utgör det fullständiga avtalet mellan Företag/Person och Chaffis.se avseende användning av webbplatsen och tjänsterna.

Nedan i dokument kommer Användaren förtydligas som företag respektive person när villkoren enbart avser en av dessa, alternativt när de två behöver separeras. Användaren kommer fortsätta benämnas i sammanhang där samma villkor gäller både företag och person.

Chaffis.se är ett privatägt bolag som förmedlar kontakt mellan två Användare (”Företag och person”), erbjuder i de fall Användarna så önskar upprättande av digitalt anställningsavtal med grundval av de uppgifter som Användaren registrerat i sin profil, samt sälja annonser för publicering på websidan Chaffis.se.

Chaffis.se anger priserna exklusive mervärdesskatt.

Chaffis.se friskriver sig från allt ansvar gällande skador, förluster och följdskador som kan åsamkas Användaren när kontakt förmedlats på grund av tekniska fel, kommunikationsproblem etc. Chaffis.se har heller inget ansvar för att anställningsvillkor/uppdragsvillkor fullföljs efter att kontakt etableras mellan användare.

1) Företag 

För att kunna nyttja Chaffis.se tjänster genom att; publicera jobbannonser på Chaffis.se, måste du vara en registrerad Användare. Som Användare måste du acceptera Chaffis.se nyttjandevillkor och köpvillkor. Observera att enbart näringsidkare kan publicera jobbannonser på Chaffis.se.

Chaffis.se hanterar alla dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR), som trädde i kraft den 25 maj 2018. När du registrerar dig som Användare ger du Chaffis.se tillstånd att använda företagets uppgifter, för att Chaffis.se ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot dig. För mer information om hur personuppgifterna behandlas hänvisas till vår Integritetspolicy. 

Om villkoren inte uppfylls har Chaffis.se rätt att spärra användarkontot. Användaren är ansvarig för alla vidtagna handlingar som utförs under inloggning i Användarens namn. Om Chaffis.se har anledning att misstänka att Användaren missbrukar sitt användarkonto, sina inloggningsuppgifter eller i övrigt bryter mot bestämmelserna i dessa villkor, har Chaffis.se en ensidig rätt att efter eget tycke, och utan att i förväg meddela Användaren; (I) säga upp Användarens konto; (II) begränsa Användarens rätt att nyttja webbplatsen genom att förhindra inloggning och/eller (III) omöjliggöra tillgång till webbplatsen. Chaffis.se förbehåller sig även rätten att begränsa eller förbjuda tillgången till, samt användningen av, Chaffis.se tjänster. Om Chaffis.se misstänker att Användaren missbrukar tjänsterna, så har Chaffis.se rätt att vidta åtgärder genom att vidta tekniska och rättsliga åtgärder för att hindra denne från att använda tjänsterna.

2) Person 

För att kunna nyttja Chaffis.se tjänster genom att; publicera ditt cv och tillgänglighet på Chaffis.se, måste du vara en registrerad Användare. Som Användare måste du acceptera Chaffis.se nyttjandevillkor och köpvillkor. Observera att enbart näringsidkare kan publicera jobbannonser på Chaffis.se.

Chaffis.se hanterar alla dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR), som trädde i kraft den 25 maj 2018. När du registrerar dig som Användare ger du Chaffis.se tillstånd att använda dina personuppgifter, för att Chaffis.se ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot dig. För mer information om hur personuppgifterna behandlas hänvisas till vår Integritetspolicy. 

Om villkoren inte uppfylls har Chaffis.se rätt att spärra användarkontot. Användaren är ansvarig för alla vidtagna handlingar som utförs under inloggning i Användarens namn. Om Chaffis.se har anledning att misstänka att Användaren missbrukar sitt användarkonto, sina inloggningsuppgifter eller i övrigt bryter mot bestämmelserna i dessa villkor, har Chaffis.se en ensidig rätt att efter eget tycke, och utan att i förväg meddela Användaren; (I) säga upp Användarens konto; (II) begränsa Användarens rätt att nyttja webbplatsen genom att förhindra inloggning och/eller (III) omöjliggöra tillgång till webbplatsen. Chaffis.se förbehåller sig även rätten att begränsa eller förbjuda tillgången till, samt användningen av, Chaffis.se tjänster. Om Chaffis.se misstänker att Användaren missbrukar tjänsterna, så har Chaffis.se rätt att vidta åtgärder genom att vidta tekniska och rättsliga åtgärder för att hindra denne från att använda tjänsterna.

3) Jobbannons 

Jobbannons som publiceras och beskrivs avseende dess huvudsakliga egenskaper genom beskrivningar och bilder i det tillhörande underlaget ansvarar Användaren för, att alla uppgifter i beskrivningarna av jobbannonsen är korrekta och Chaffis.se friskriver sig härmed från att beskrivningarna är korrekta och fullständiga. Användaren måste själv, i enlighet med undersökningsplikten kontrollera riktighet. 

Är väsentliga uppgifter i beskrivningen direkt vilseledande kan detta dock utgöra grund för hävning av avtalet. Chaffis.se kan inte hållas ansvarig om Användare har försummat sin undersökningsplikt enligt ovan, och ansvarar inte heller för sådant som Användare märkt eller borde ha märkt om denne fullgjort sin undersökningsplikt. 

4) Användares undersökningsplikt 


Samtliga jobbannonser som publiceras på Chaffis.se webbplats verifieras med användarens Bank-ID och skall ses som korrekt vad gäller innehåll och riktighet.

Samtliga person-CV och dess innehållsuppgifter som publiceras på Chaffis.se webbplats verifieras med användarens Bank-ID och skall ses som korrekt vad gäller innehåll och riktighet.

Som Användare har du undersökningsplikt vilket innebär att du skall undersöka och godkänna innehållet och riktigheten i din motparts möjligheter att fullfölja anställning/uppdragsavtalet som du erbjuder/erbjuds. När ett avtal är underskrivet av båda Användare räknas det som giltigt och eventuella klagomål skall framställas enligt gällande svensk lagstiftning till motpart eller dess företrädare, Chaffis.se är ingen part i upprättat avtal och kan således inte ställas till svars för eventuella klagomål som kan uppkomma före, under eller efter avtal slutits mellan Användare.

5) Betalning 

När Användaren registrerar sig på Chaffis.se godkänner Användaren de ekonomiska villkor för nyttjande av tjänsterna som finns på webbplatsen Chaffis.se.

Betalning ska vara Chaffis.se tillhanda senast 30 dagar efter fakturadatum och betalning görs via bg-insättning till angivet BG-konto. 

6) Mervärdeskatt

Tillkommer och redovisas på samtliga fakturor. 

7) Tekniska fel, tryckfel & skrivfel 

Chaffis.se reserverar sig mot eventuella tryck- och felskrivningar på webbplatsen Chaffis.se. Chaffis.se kan inte heller garantera att alla bilder exakt återger verkligt utseende, då Användare ansvarar för beskrivning och applicering av bilder på sina respektive användarkonto.

Vid tekniska problem och missöden på webbplatsen som medför att korrekt information ej återges på korrekt plats, exempelvis vid upprättande av anställningsavtal är det Användarnas ansvar att upplysa och meddela Chaffis.se om detta. Chaffis.se ansvarar varken för skada, förlust eller följdskador som kan åsamkas Användaren till följd av tekniska fel, kommunikationsproblem eller liknande omständigheter på webbplatsen. 

Chaffis.se kan inte garantera att webbplatsen, samt de servrar som tillgängliggör webbplatsen, är fria från skadliga komponenter. Webbplatsen kan komma att drabbas av driftstörningar och Chaffis.se förbehåller sig därför rätten att begränsa tillgängligheten utan föregående meddelande före under och efter oväntade driftstörningar, inkluderat, men inte begränsat till, fel i internetuppkoppling till server, dataintrång eller serviceavbrott hos leverantör. Chaffis.se ansvarar således inte för eventuell överbelastning på webbplatsen och dess konsekvenser. Användaren ansvarar för att registrera korrekta uppgifter. Vidare kan Chaffis.se inte heller ansvara för fel eller skador som uppstår till följd av felaktigt eller obehörigt nyttjande av användarkonto. 

8) Rättigheter 

Webbplatsen med dess innehåll, funktioner och immateriella rättigheter som skyddar dessa, ägs av Chaffis.se. Webbplatsen med dess innehåll och funktioner skyddas av upphovsrätt och databasskydd (katalogskydd). Namnet Chaffis.se, inklusive relaterade logotyper och ordmärken, utgör Chaffis.se varumärke. Eventuell användning av varumärket får endast ske efter skriftligt godkännande och instruktioner av Chaffis.se. 

Material på Chaffis.se får inte publiceras utan skriftligt tillstånd från Chaffis.se. Chaffis.se har rätt att använda och ändra bilder som publiceras på webbplatsen. Chaffis.se friskriver sig från ansvar för bilder som inneburit upphovsrättsintrång och som vidare publiceras på Chaffis.se.

9) Ändring i villkoren 

Chaffis.se kan komma att ändra användarvillkoren, tjänsterna och priserna för dessa, samt innehållet på webbplatsen Chaffis.se. Vid betydande förändringar av dessa villkor kommer Användaren att informeras via e-postutskick. Såvida Chaffis.se och Användaren inte kommit överens om annat, träder ändring i kraft 30 dagar efter det att Användaren blivit informerad om ovan nämnd ändring. Om Användaren inte vill godta förändringarna i villkoren eller tjänsterna, inklusive tillhörande prisförändringar, har denne rätt att säga upp avtalet och med det omedelbart upphöra att använda plattformen Chaffis.se med de funktioner och tjänster som tillhandahålls. Användaren kommer då inte längre ha möjlighet att logga in på Chaffis.se för användning av funktioner eller tjänster, och medlemskapet avslutas.

10) Tvist 

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor, samt webbplatsen i övrigt, ska tolkas i enlighet med svensk lag och i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. I de fall parterna inte når en överenskommelse ska tvisten avgöras av svensk domstol. 

11) Signering 

Användaren förpliktigar sig att följa användarvillkoren genom att genom behörig ställföreträdare godkänna och signera dessa med Bank-ID. Vid signering ingås ett elektroniskt avtal för att få tillgång till Chaffis.se webbplats. Signering via Bank-ID krävs för att kunna använda Chaffis.se.

12) Force Majeure

Om Chaffis.se fullgörande av sina åtaganden enligt Villkoren väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som Chaffis.se inte kunnat råda över, såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, stöld, skada, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande eller tredje man tillkommande bättre rätt, eller annan anledning som ligger utom Chaffis.se kontroll, ska detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder.

13) Krav för registrering av företag

Chaffis.se är en förmedlingsplattform för registrerade företag och privatpersoner i Sverige. För att kunna ansöka måste du; vara en registrerad svensk firma. Chaffis.se äger utöver detta rätt att göra en individuell bedömning vid enskilda fall. Målet är att alla aktörer på webbplatsen Chaffis.se skall vara professionella och seriösa. 

14) Krav för registrering av privatperson

Chaffis.se är en förmedlingsplattform för registrerade företag och privatpersoner i Sverige. För att kunna ansöka måste du; ha arbetstillstånd för att utföra yrkesarbete i Sverige. Chaffis.se äger utöver detta rätt att göra en individuell bedömning vid enskilda fall. Målet är att alla aktörer på webbplatsen Chaffis.se skall vara professionella och seriösa. 

15) Företags beskrivning av jobberbjudande

Företag har som skyldighet att lämna korrekt och tillfredsställande beskrivning av publicerat jobberbjudande. Med korrekt beskrivning menas relevant information för person att kunna ta ställning till om erbjudandet kan accepteras och utföras på ett tillfredställande sätt. Företag ansvarar för att uppgifterna i jobberbjudande är korrekta och tillräckliga. Chaffis.se har inget ansvar för att jobbet motsvarar lämnad beskrivning.

16) Persons beskrivning av personligt cv

Person har som skyldighet att lämna korrekt och tillfredsställande beskrivning av publicerat personligt cv. Med korrekt beskrivning menas relevant information för företag att kunna ta ställning till om personligt cv kan accepteras och erbjudet jobb utföras på ett tillfredställande sätt. Person ansvarar för att uppgifterna i personligt cv är korrekta och tillräckliga. Chaffis.se har inget ansvar för att person motsvarar lämnat personligt cv.